Legfrissebb híreim
Aktuális
Programjaim
Könyveim
A fény őrzőihez
A medialitás
Spirituális világnézet
Ezoterikus irányzatok
A tanítvány útja
A hiteles tanító és tanítás
Az ember testei
A kegyelem
2012 után - A globális spirituális átalakulás
Ajánlás: Braco
Prófécia
A lélek szárnyai
Kedves Vendégem!


Szeretettel köszöntöm honlapomon!
Az elmúlt időszakban mind többen fordultak hozzám spirituális fejlődésüket érintő kérdésekkel, ami arra inspirált, hogy létrehozzak egy ősi tanításokat közvetítő, élő honlapot. E honlap célja az, hogy segítséget nyújtson mindazoknak, akiknek kérdéseik vannak a spirituális tanításokkal vagy éppen saját útjukkal kapcsolatban, és a keresőt hozzásegítse belső békéje eléréséhez.

Természetesen itt sem tudok minden kérdésre választ adni, de mivel közel 20 éve tanítom az itt olvasható hagyományokat, összefoglalom a legnagyobb érdeklődésre számot tartó témákat.
A mai világban bizonyosan meglepő, de az itt következő oldalakon nem fog találni semmilyen új tanítást, csakis régieket, aminek a következő az oka:

Minden spirituális út célja, hogy az embert visszavezesse eredeti, tiszta, isteni létállapotába, vagyis: a szellembe. A szellem az ősi tanítások szerint az örökkévaló, minőségek és változások nélküli létezés. Az anyag ezzel szemben a változások világát képviseli. Az ősi tanítások – a hagyomány – kiemelkedő alakjai ebben a szellemi állapotban éltek és tanítottak. Ilyen tudatállapotban írták le, hogy az anyagban élő embernek mit kell tennie ahhoz, hogy a lehető legrövidebb és legbiztonságosabb úton kiemelkedjen az anyagból, és tudata visszatérjen eredeti, tiszta, megszabadult állapotába. Ezért a hagyomány nagy tanításai a szellemből születtek, s minőségük is szellemi. Ennél fogva igazak tértől, időtől és kultúrától függetlenül. A szellemi szintű létezés egyik ismérve a feltételek nélküliség: ha tehát bármilyen tanítás csak egy-egy kultúrának vagy egy-egy időszaknak szól, legyen bármilyen szép is, az nem szellemi, mert nem egyetemes, nem személyiség feletti.

Lehetőségeimhez képest ezért mindig igyekszem azokat a tanításokat közvetíteni, amelyek a szellemből születtek, és a minden ember szívében ott lakozó örök szellemhez szólnak. Ezért ezek a tanítások több ezer éve változatlanok, hiszen függetlenek az időtől és minden mástól, ami változó. Így oldalaimon az időn és a múlandóságon felül létező – több ezer éve ismert és követett – tanításokat szeretném tovább adni. Úgy vélem, erre nagyobb szükség van ma, ebben az időben lassan felőrlődő világban, mint bármikor valaha. Ma még tisztábban látszik, hogy a szamszára fogaskerekei közül csak a szellem útján van kijárat.

Ehhez a szellemi felemelkedéshez szeretnék útmutatókat, ajánlásokat, tanácsokat adni minden kedves Vendégemnek, aki megtisztelt bizalmával, és eljött hozzám.


Szeretettel:


Szabó Judit"Az Ótestamentum régi zsidó férfijai, amikor az ihletett próféták prédikálásakor az Isten hirdetése után megértették az Ő nagy dicsőségét, elhatározták magukat a szent és Neki tetsző élet folytatására, és eme elragadtatásukban elröppent ajkukról a szó: 'Építsünk az Úrnak templomot!' Meg is építették az Úr templomát, amely dacolt az idők enyészetével sok száz éven keresztül. A további fejlődés folyamán szívük érzése és értelmük fölfogóképessége tisztult, és eme tisztult érzelmeiket vitték az Úr templomába.

Mindig halad a fejlődés, s mire az idők beteljesedtek, amit a próféták és az Isten lelkétől ihletett látnokok megjövendöltek, megérkezett az Istennek kegyelme a Megváltó eljövetelével, aki megépítette az Úrnak örökké élő templomát, az üdvösség forrását a kegyelem által, amit lehozott az Atyától.
Sok idő múlt el azóta, és akik megértették a kijelentéseket az Úr földre szállásával, sorba építettek az Úrnak templomot, de kézzel csináltat, amely előbb-utóbb az enyészeté lett.

Most, amikor a második időszak itt van, és a megjósolt igék testet öltenek, az értelem teljesen kifejlett, elküldi az Úr a ti testvéreiteket, hogy hirdessék nektek a régi igazságokat, amelyeket az Úr hirdetett. Hirdessék az örök életet, a kegyelmet.
Elmúlik minden korszak, elmúlik ez is, de hogy a hallottak megmaradjanak és világosságot, melegséget sugározzanak a hitetlen világra, mi is azt mondjuk: 'építsetek az Úrnak templomot', de ne kézzel csináltat, mert nem lakik Ő abban, hanem a szívekben, az érzésekben; mert ez a templom örökéletű, mint a szellem maga.

Az élet forgatagában, amelybe hivatástok belesodor benneteket, teremtsetek magatok körül békét és szeretetet. A zúgolódó, békétlenkedő testvérbe vessétek el az Igét, amely őt sorsával és Istenével megbékélteti, lelkének indulatait megfékezi, és szívében a hála érzését ébreszti fel; béketűrő, szeretetteljes viselkedésetekkel adjatok példát az ember magas hivatásának betöltésére.
Építsétek az Úr templomát!

Ha utatok nyitott sírok, koporsók mellett visz el, ahol a szenvedő lélek a bánat alatt roskadozik s a reménytelenség súlya alatt összetört a szív, hintsetek vigaszt a bánatos lelkekbe. Nyissátok meg szívetek, lelketek tárházát, a kapott világosságot osszátok meg a bánatos lelkekkel. Ébresszétek fel az örök élet hitét és az Istenbe vetett bizodalmat, hogy a reménység virágai tudjanak kinyílni, és a viszontlátás boldog gondolataival távozzék a szenvedő lelkű ember attól a sírtól, mely csak a földi test anyagának ad helyet, de nem annak, kinek elvesztését siratja.
Mondjátok meg, bizonyítsátok be néki, hogy az élet a léleké, mert: 'Lélek az, amely megelevenít, a test nem használ semmit.' Az Úr beszédje lélek és élet; ott keressétek az életet, ahol az igazi hazája van, a lelkek honában, ahonnét jő minden élet: az Istennél. A vigasztalás szavai új hitet és új erőt adnak a szenvedő, bánatos lelkű embernek, amellyel könnyebben haladhat a földi élet rögös útjain.
Építsétek az Úrnak templomát!

Ha az élet megpróbáltatásai utolérnek, és szívedet átjárja a hétélű tőr, a marcangoló bánat; ha lelked ezer sebbel is van borítva, amit szeretteidnek a szellemhazába távozása, vagy a méltatlanul ért bántalom az emberek részéről vagy legszentebb érzelmeidben való csalódás üt rajta. Ha testi szenvedés vagy anyagi romlás ér; ha megaláztatást, gúnyt kell eltűrnöd hitedért, meggyőződésedért: ne lázongj, ne tombolj, ne essél kétségbe, hanem imádkozzál: 'Uram, legyen meg a te akaratod, mert nékem mindent javamra adsz, és lelkemnek hasznát keresed'.
Építsd fel az Úrnak templomát a saját szívedben, s vonulj ide, ha fájdalmaid tűrhetetleneknek látszanak, és téged lázongásra ingerelnek.

Ha az Úr téged földi javakkal, egészséggel, lelki boldogsággal ajándékozott meg e földi életben: oh, ne légy szűkkeblű, amikor a nyomort, a nélkülözést látod; ne húzódj félre a testi vagy lelki kínok meglátásától. Menj oda, segíts jó szívvel a szenvedőn, beszélj barátságosan, testvériesen a földön csúszó nyomorulttal; ne éreztesd vele, hogy te ki vagy, ne mutasd neki, hogy mi vagy, milyen a születésed, címed, rangod; adj annyit, amennyit jó szívvel adhatsz, amit nem bánsz meg később. Segíts a szűkölködő testvéreken minden feltűnés nélkül. Ne adj könyöradományt, hanem a szíved sugallatához és anyagi erődhöz mért segítséget, amiért nem vársz hálálkodást, sem magasztalást.
Keresd fel az Istenben bízó szegényeket, és segítségeddel légy a hitük megerősítője. Légy igazságos és elnéző, ha az Úr emberek fölé helyezett, ne büntess ok nélkül, ne vond meg senkitől a megérdemelt jutalmat vagy az őt megillető tiszteletet. Add meg mindenkinek a magáét, s amid ezen felül van, építs azon templomot az Úrnak a szívekben, ahonnan hálaimádságok szállnak fel Hozzá, és áldják az Ő nagy jóságát, amiért téged megteremtett.

Ha kimész a szabad természetbe és elmerengsz a gyönyörű csillagos égen vagy a virágok pompáján, a madarak énekén, a szellő lágy simogatásán, az örökké változó és mozgó életen: eszedbe jut az, aki mindezt teremtette és leborulsz, imádkozol. Lelki szemeid előtt megjelenik minden, ami volt, ami lesz, s minden egy nagy jelenné válik; lelked belemerül az érzelmek tiszta forrásába és úgy tetszik, mintha minden fűszál, minden virág, minden szín, illat és fény halk suttogásba fogna és mesélnének a nagy, a csodás természetről, amely őket a világra hozta, élteti és fejleszti.
Te megérted ezt, hisz te már az vagy, amivé minden lenni törekszik, öntudatos szellemlény, aki a teremtés koronája. A halk suttogás elnémul körülötted, a nagy csendben minden összeolvad és egy Istent dicsérő énekké, egy halk hozsannává válik, amit a te lelked küld föl a mindeneket teremtő Istenhez.
Építsétek az Úrnak templomát a szabad természetben és mindenhol, ahol élet van! Mert ott van Ő minden kis virágban, minden fűszálban. Minden Ő róla beszél, Őt hirdeti, magasztalja, csak meg kell érteni, csak fel kell fogni és a lelki fületekkel hallgatózni. Ha pedig megértitek Őt, az Ő akaratát cselekszitek, akkor felépül az Úrnak nagy temploma, amelyben örökkön örökké lakozik Ő. Amen.

A Névtelen Szellem közleményei I./1914 február 2.
Budapest, 1929


Copyright © Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja